Özel Sağlık Meslek Lisesi

Özel Sağlık Meslek Lisesi

Hemşirelik
Modern hemşireliğin kurucusu sayılan Florence Nightingale şu sözleriyle ünlüdür; “Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir.”
Hemşirelik; tarihi çok eskilere dayanan, temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir meslektir. Hemşirelerimiz ülkemizin her köşesinde, köylerde ve kentlerde, kimi zaman zor şartlar altında, vazifelerini özveriyle gerçekleştirerek halkımızın sağlığına hizmet etmektedirler.
Hemşirelik bölümünün amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.
Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedenen sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten keyif alan ve mutluluk duyan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir.

Hemşirelik Bölümü ve Giriş Koşulları:
Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan hemşireliğe hazırlamaktır. Kültür dersleri, hasta bakımının planlanması ve örgütlenip uygulanması ile ilgili temel bilim dersleri okutulmaktadır.

Yüksek Okullara Geçiş
Hemşirelik bölümü mezunları üniversitelerin aşağıda listelenmiş olan 4 senelik bölümlerine ek puan alarak yerleşe bilmektedirler. 2 senelik bölümler için ise sınavsız geçiş hakkından yararlanabilmektedirler.*

Toplumdaki kişi veya kişilerin bedenen, ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta veya yaralının sağlık merkezine ulaştırılmasını sağlayan, aynı zamanda ambulans sürücülüğü de yapabilen Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olan sağlık personelidir.
A.T.T.’ler, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır:
1) İntravenöz girişim yapmak.
2) Oksijen uygulaması yapmak.
3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
Not: A.T.T.’ler bu yetkilerini Doktor/Param edik onayı ile kullanırlar. Doktor/Param edik bulunmayan nakil ambulanslarında gerekli eğitimleri aldıktan sonra belirlenen protokoldeki akış şemasına uygun olarak kullanabilirler.
Acil tıp teknisyeni adaylarının insanlara yardım etmekten hoşlanan, dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı, iletişim becerileri yüksek, kriz yönetiminde başarılı, ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, bedenen sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü ve Giriş Koşulları:
Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır. Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır.

Yüksek Okullara Geçiş
ATT bölümü mezunları üniversitelerin aşağıda listelenmiş olan 4 senelik bölümlerine ek puan alarak yerleşe bilmektedirler. 2 senelik bölümlere için ise sınavsız geçiş hakkından yararlanabilmektedir*

ÖZEL BALKAYA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
SAĞLIK ALANI PROGRAMLARI:

1- TEKNİSYEN HEMŞİRE ( Sağlık Teknisyeni-Hemşire Yardımcısı)
2- SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

Sağlık Meslek Liselerinin 4 yıl süreli bu programlarından mezun olanlar; Hemşire ve en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan; ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensuplarıdır.
Bölüm mezunlarımız Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ile bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.
Mezun öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Programlarına “Sınavsız Geçiş” hakkından yararlanarak girebilirler. Bunlar: (Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım, İş ve Uğraşı Terapisi, Laboratuvar Teknolojisi, Perfüzyon Teknikleri, Yaşlı Bakımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbı Laboratuvar Teknikleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik v.s. gibi yeni yönetmelikle belirlenecek ÖN LİSANS Programlarına girebilir ve TEKNİKER Ünvanı alabilirler.
Ayrıca: Hemşirelik, Ebelik, Acil Yardım Afet Yönetimi gibi 4 Yıllık Yüksek Okullara YGS 2 (Sayısal Puanlarıyla);
Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği gibi 4 yıllık Yüksek Okullara da YGS 6 ( Eşit Ağırlık Puanlarıyla) girebilirler.

Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin (ASML) 4 yıllık Yüksek Okullara girişte aldıkları puanlara eklenen Başarı Puanı en düşük 60, en yüksek 120’dir. Farklı liselerden girenlerin başarı puanı ise en düşük 30, en yüksek 75’dir.
Özetle Lisemizi bitiren öğrenciler, TEKNİSYEN olacaklar, Sınavsız Meslek Yüksek Okullarına girenler (Ön Lisans) TEKNİKER olacaktır, YGS 2 veya 6 ile girenler LİSANS diploması alacaklardır.
Ayrıca :
1- Okulumuzdan Teknisyen olarak mezun olan öğrencilerimize 3308 sayılı MESLEK EĞİTİM KANUNU kapsamındaki alanlardan mezun olanlara verilen “BAĞIMSIZ İŞYERİ AÇMA BELGESİ” verilir. Bu belge e-okul üzerinden okul müdürlüğünce, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği 71. Madde gereği düzenlenir. Bu mezunlardan, Bakanlıkça açılan “İŞ PEDAGOJİSİ” kurslarına katılıp sertifika alanlara ayrıca “USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ” de verilir. (18/05/2014 tarih ve 5174 sayılı Kanun’un 102. Maddesi)
2- Mezun öğrencilerimiz Avrupa Müktesebatına uygun olarak ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 73. Madde 2. Fıkrası gereği isterlerse “ Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” kapsamında öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren EUROPAS Sertifika / Diploma ekiyle alınan ve başarılan modüllerin, mesleki eğitim gördüğü ve stajını yaptığı işletmenin de adını gösterir BELGE düzenlenir.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE

Avrupa Birliği Ülkeleriyle ve mesleki eğitimle ilgili olarak uygulanan ve öğrencilerimizin yararlanabilecekleri programlar:

SOKRATES
LİNGUA – Kişilerin Avrupa topluluğu ülkelerinde serbest dolaşımı için gerekli olan yabancı dil
öğrenme, kültürleri tanıma ve teknoloji işbirliği.
ERASMUS – Üniversiteler arası akademik personel ve öğrenci mübadelesi işbirliği

LEONARDA DA VİNCİ
PETRA – Başlangıç meslek eğitimi (girişimcilik ve yaratıcılık ruhunun geliştirilmesi)
FORSE – Sürekli Mesleki Eğitim
COMETT – Üniversiteler ile işletmelerin ortaklığı
TEMPUS – Üniversite öğrenimi için Avrupa’da serbest dolaşım ve Üniversitelerin gelişimi.

a)PHART: Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Uygulanan program
b)TACIS : Sovyetlerden kopan bağımsızların ekonomik reformunun iyileştirilmesi

EUROTECNET
Teknolojik gelişim ve değişimi takip etme, mesleki eğitimdeki yenilik ve araştırmaları teşvik amacındadır.

TÜRKİYE’DE

FARABİ – Üniversiteler arası mesleki eğitimle ilgili Akademik Personel ve öğrenci değişimi

DÜNYADA

MEVLANA – Avrupa Birliği dışında dünyanın diğer ülkelerindeki üniversitelerle meslek eğitim,
ekonomi teknolojik gelişmelere ilişkin iş birliği programı