Dersler

Dersler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Ana dilinin özelliklerini bilen ve doğru kullanan, edebiyatımızdaki eserleri tanıyan, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı; insanı tanımada, dünyaya ulaşmada ve yaşamı anlamada belirgin bir önceliğe sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin örnekleri okutulmakta, çağdaş yazarlarımızın metinleri yorumlanarak ve tartışılarak incelenmektedir. Okuma ve yazma eylemine büyük önem verilmekte, her düzeyde disiplinler arası işbirliği içinde çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin düşünen, sorgulayan, çevrelerine duyarlı ve günceli yakalamış bireyler olarak yetişebilmeleri adına kitap okutulmakta ve evrensel bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Okuyan bir kuşak yetiştirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Tüm bunların yayında ülkemizde uygulanan YGS ve LYS’de Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinde başarılı olmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefler doğrultusunda yardımcı kaynaklarla dersler desteklenmekte ve etüt programları uygulanmaktadır.

MATEMATİK

Matematik bölümü olarak ‘ Her öğrenci matematiği öğrenir.’ cümlesini temel almaktayız. Matematik öğrenme süreci temel matematiksel kavramların kazanılmasından çok daha fazlasını içermektedir. Bu amaçla tasarlanan öğretim programımız ile öğrencilerimizin bugünü ve geleceği keşfetmede ihtiyaç duyacakları matematiksel bilgi, düşünme, beceri ve tutumlarını geliştirmeleri, karşılaştıkları günlük yaşam problemlerini matematiksel akıl yürütme yolları ile çözebilmeleri, matematiği günlük yaşam ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmeleri hedeflenmiştir.

Matematik bölümü, öğrencilerimizin matematiksel kavramları yapılandırmalarını sağlayacak uygun öğrenme ortamları tasarlamayı hedeflerken bir yandan da temel matematiksel beceriler olan akıl yürütme, problem çözme, ilişkilendirme, iletişim ve modelleme gibi becerilerin geliştirilmesini hedef almaktadır. Bunun yanında, öğrencilerin bağımsız düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, öz denetim gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesini arzu etmektedir. Bunun içinde, öğrenciyi merkeze alan matematiksel kavramları ve temel becerileri keşfedici bir ortamda yapılandırabilecekleri zengin öğrenme ortamları tasarlanmasına özellikle önem vermektedir.

Matematik bölümü, öğrencileri, matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel işlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerine matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar sonucunda yapılandırıldığı kavramsal bir yaklaşımı esas almaktadır.

Matematik dersi işlenirken öğretilen bilgiler, etkileşimli alıştırmalar yaparak, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak, projeler geliştirerek, okul dışı bilimsel gezilere giderek pekiştirilmektedir. Öğrencilerin matematik sürecinde aktif katılımcı olması esas alınmaktadır.

COĞRAFYA

Çevre bilinci gelişmiş, çevresini tanıyan, doğaya duyarlı, coğrafi sorgulama bilinci kazanmış, üretken, doğal ve tarihi çevreyi koruyan, çevreyi gelecek nesilleri düşünerek kullanan, ülkeye ait coğrafi değerlerden yola çıkarak uluslararası coğrafi değerleri koruyan ve benimseyen, vatan bilinci gelişmiş, yenilikler açık, hep daha fazlasını isteyen bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Ayrıca sınıflarımızda bulunan coğrafi materyaller, eğitsel içerikli ders CD’ leri ile öğrencinin derslere aktif olarak katılması ve bilgiyi özümsemesi amaçlanmaktadır. Bunların dışında deneme sınavları ile öğrencinin akademik gelişimi takip edilmektedir. Yaptığımız eğitsel gezilerle öğrencilere somut yaşantılar sağlamakta ve öğrencinin bilgiyi ilk elden kazanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin kendini geliştirmesi ve araştırma – inceleme yetkinliği kazanması için yapılan Proje yarışmalarına öğrenci katılması için teşvik edilir, öğretmen öğrenciye rehberlik eder.

TARİH

“Tarih nedir?” sorusuyla başlayan ve 17. yy ’da Voltaire ile başlayan tarih biliminin etik değerleri günümüze derin ışıklar tutuyor. İnsanın ve yaşadığımız dünyanın geçmişidir tarih, bir saniye öncesidir,  Bertolt Brecht’ in dediği gibi:” Tarih bir adım geriye gerilip daha uzun atlayabilmenin yegâne yoludur.” İşte bu görüşle öğrencilerimizi evrensel tarih araştırma metodu çerçevesinde, objektif ve gerçekçi bir yaklaşımla akademik donatıya yürütüyoruz. Sokratik dünya görüşü ve entelektüel birikimleri adına tarihi tüm zenginliği ile işliyor ve öğrencinin ufkunu dünyadaki akranlarına ulaştırabilecek derecede geniş tutmayı amaç ediniyoruz. Öğrenciler tarihi her yönüyle inceliyor, sosyal etkinliklerle, yarışmalarla ve gezilerle içselleştiriyorlar. Tüm bu çerçevede öğrencimize öncelikle bilim etiğini kazandırmaya gayret ederken, geleceğimiz olan yeni nesilleri daha güçlü bireyler haline getireceğimize inanıyoruz.

FELSEFE GRUBU DERSLERİ

Felsefe grubu derslerindeki amacımız; belli bir problemin çeşitli felsefi alanlardaki ele alınış biçimlerini göz önünde bulundurarak felsefi düşünce tarzını kazandırmaktır.

Öğrencinin yaşamında karşılaştığı olaylara çözüm üretebilen, sorgulayabilen, yeniliklere açık, öğrenmeyi seven ve öğrendiklerini akıl süzgecinden geçirebilen bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.

FİZİK

Bilginin hızla çoğaldığı  şu zamanda bilgiye ulaşabilmek, internet ve bilgisayarlar sayesinde oldukça kolay. Ama bilgiye ulaşmak yanında onu  sınıflayabilmek ve bu bilgiler üzerine yorumlar yapabilmek, problemleri çözerken, bizlere yeni kapıları açabilecek soruları üretmekte gerekir. Öğrencilere mevcut bilgileri aktarmak yeterli değil artık. Çünkü öğrenciler istedikleri bilgilere biz öğretmenler kadar rahat ulaşabilir durumdalar. Ama bu kaynaklara sadece ulaşmak yetmez. Fizik dersinde bizim hedeflerimizden biri bilimsel-okur yazarlığı arttırmaktır.

Fizik dersinde öğrencilerimizde bilime ve fiziğe karşı ilgiyi ve merakı attırmamız öncelikli amacımızdır. Bilimsel süreç basamaklarını öğrencide bir alışkanlık haline getirip bütün bilimsel çalışmalarında bunları kullanabilmelerini sağlamak gerekir. Fizik tarihi öğrencinin ilgisini uyandıracak yollardan biridir. Basit gibi görünen fikirlerin ne büyük buluşlara yol açtıklarını görmeleri onların kendi iç dünyalarındaki fikirleri de dışa vurmalarını kolaylaştıracaktır.

Bilim doğasının farkına varmak, bilimsel etiğin önemi anlamak ve bunları günlük hayatımızda uygulamak, bizim ve öğrencilerimizin önceliklerinden olacaktır.

Fizik, okuduğunu ve anladığını sadece kağıt üzerinde bırakmayan, bu bilgilerin doğruluğunu deney ve gözlemlerle ispatlamaya ve bilgilerimizi beynimize bu şekilde yerleştirmeye çalışan bilimdir. Deneyin önemini anlayarak bu yönde çalışmalarımız ilerlemektedir.

Fizik dersinde öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz becerilerde olacaktır. Bunlar bilimsel çalışma basamaklarının öğrencilerimiz tarafından benimsenmesidir. Problemi ortaya koyma, hipotez oluşturma, değişkenleri belirleme, deney yapma, veri toplama, verilerden grafik oluşturma, verileri analiz etme, değişkenler arasındaki ilişkileri belirleme, neden sonuçlar arasında ilişkileri belirleyip en son aşamada tüm bu bilgiler arasında öğrencinin kendisine ait modeli oluşturabilmesi öncelikli hedefimizdir.

KİMYA

Kimya Dersi Öğretim Programı; kimyanın gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini fark eden, kimyaya ilgi duyan, analitik düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Kimya okur-yazarı öğrenciler; Kimya biliminin temel kavram, ilke, model, teori, yasa ve becerilerini kazanır, bu bilgi ve becerileri gündelik hayat, insan sağlığı, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanır. Kimyasal teknolojilerin insan hayatına yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilecek tutum geliştirir; bunları insan sağlığı, toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirir. Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlar; bu süreci etkileyen faktörleri irdeler. Deneyimleri ile elde ettiği/hazır verileri çözümler; gerektiğinde bilişim teknolojilerinden de yararlanarak bunları kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenler, sunar, rapor eder ve paylaşır.

Öğrenci kimyanın kavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak suretiyle gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfeder, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkına varır ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç kazanır. Diğer bir deyişle, Kimya dersi alan öğrencilerin ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma becerisini kazanır.

Öğrencilerimiz; Olguları anlamaya yönelik olarak kimya dersi kapsamında geliştirdiği analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. Gözlem, deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder. Deneyimlerine, gözlemlerine ve bulgulara dayalı olarak tahminlerde bulunur. Hipotez kurar; hipotezini desteklemek ya da çürütmek üzere deney tasarlar. Deney yaparak veri elde eder; bu verileri işleyerek çıkarım yapar; yorumlar ve genellemelere ulaşır. Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder. Deney sonuçlarını çizelge, grafik gibi gösterimlerle ifade eder. Çizelge ve grafikleri yorumlar. Kimyasal olayları temsil etmek üzere model/maket tasarlar.

Aynı zamanda öğrencilerimize YGS ve LYS Kimya müfredatına uygun etüt dersleri yapılır bu dersler soru çözümü ile desteklenerek öğrencinin sınav programına hazırlanması sağlanır.

BİYOLOJİ

Bilim ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen devrimsel nitelikteki gelişmeler nedeniyle yirminci yüzyıl, tarihteki her dönemden daha fazla toplumsal değişime tanıklık etmiştir. Son yüzyıldaki bu devrimsel ilerleme, bilim ve teknolojinin sınırlarının hayal gücümüzün çok ötesinde olduğunu göstermektedir. Bu dönem DNA’nın gizeminin aydınlatıldığı, insanoğlunun genetik kodunun çözümlendiği ve antibiyotiklerin keşfedildiği bir dönem olmuştur. Ayrıca bilim ve teknolojinin ortaklaşa çalışması insan hayatına inanılmaz bir rahatlık ve konfor getirmiştir. Bu bağlamda düşünüldüğünde Biyoloji biliminin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu önem neticesinde bizlerde okullarımızda öğretim programlarımızı geliştirirken bu hususlara dikkat etmekteyiz.

Hazırlanan öğretim programımızda temel hedeflerimiz;

  • Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda yeterli

Bilgi, beceri ve anlayışa sahip,

  • Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılabilen ve bu tartışmaları değerlendirebilen,
  • Günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi ve uygulamaların bilinçli tüketicisi,
  • Hayat boyu bilim öğrenmeye istekli

bireyler yetiştirmektir.

Tüm bunlara ek olarak içinde yaşadığımız yüzyılın beraberinde getirdiği toplumsal, bilimsel, teknolojik, çevresel, ekonomik değişim ve dönüşümler, bireylerin bu değişim ve dönüşümleri anlamaları ve bunlara ayak uydurabilmeleri için çeşitli becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu noktadan hareketle biyoloji öğretim programı öğrencilerin alan ve alana ilişkin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmenin yanında, “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılabilecek kişisel becerilerinin gelişimini de hedeflemektedir. Bu bağlamda öncelikle gözetilen beceriler analitik ve eleştirel düşünme, yaratıcılık ve yenilikçilik, problem çözme, bilişim, takım çalışması, girişimcilik ve sorumluluk bilincidir. Programda yer alan kazanımların içeriği ve yapısı bahsedilen becerilerin gelişimine destek olacak şekilde kurgulanmıştır.

Öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak, biyoloji dersi öğretim programında öğrenme, bireyin aktif olarak katıldığı, mevcut bilgi yapısının öğrenmede önemli rol oynadığı, sorgulama ve araştırmanın esas olduğu, diğer öğrenciler, öğretmen ve çevre ile etkileşim içinde gerçekleşen, öğrenilen bilginin gerçek ortamlara transferinin hedef alındığı bir süreç olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda öğrenmiş oldukları teorik bilgileri laboratuvarda uygulayarak, projeler geliştirerek, okul dışı bilimsel gezilere giderek ve okulda öğrendiklerini yaşayarak kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadırlar. Aynı zamanda öğrencilerimizin YGS/LYS sınavına hazırlanabilmeleri için yapılan ek çalışmalar da test çözümleri, konu deneme sınavları, yapılmakta, soru çözüm teknikleri, okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar da planlanmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerini bedensel gelişimle destelemek üzere çeşitli branşlarda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Sporu sevdirerek hayatlarının bir parçası haline getirip akademik gelişmelerinin yanında fiziksel gelişimlerine imkan sunuyoruz.

Öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda branşlaştırılarak gerek takım sporları gerek bireysel sporlar ile paylaşmayı, sorumluluk almayı, disiplini, özgüven duygusunu yaşayarak öğrenerek okulumuzu resmi müsabakalarda temsil eder.